Säännöt

KATAJANOKAN JÄÄNSÄRKIJÄT RY

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Katajanokan Jäänsärkijät ry ja sen kotipaikka on HELSINKI 


2. Tarkoitus ja toiminta 
Yhdistyksen tarkoituksena on toiminnallaan edistää ja kohottaa jäsentensä terveyttä, elämän laatua  ja sosiaalisia suhteita Katajanokan avannon liepeillä. Päälajina seuralla on talviuinti. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

 • hankkii ja jakaa tietoa liikunnasta ja retkeilystä ja tekee tunnetuksi ympärivuotisen liikunnan merkityksen hyvinvoinnille ja terveydelle, 
 • tekee yhdistyksen toiminta-ajatusta tukevia aloitteita, esityksiä ja suunnitelmia sekä osaltaan toteuttaa niitä 
 • harjoittaa yhteistoimintaa samojen periaatteiden mukaan toimivien koti-, ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa 
 • toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa 
 • hankkii ja ylläpitää toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. laitoksia ja huoneistoja 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan. Yhdistys voi myös harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa kioski- ja kahvilaliikettä ja pitopalvelutoimintaa. Yhdistys voi myös välittää ja vuokrata jäsenilleen harrastusvälineitä. 


3. Jäsenet 
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta seuran varsinaiset ja kannattavat jäsenet. 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen ei ole suorittanut kuluvan toimintakauden jäsenmaksua kauden loppuun mennessä. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

5. Jaokset 
Yhdistyksellä voi olla yhdistyksen toiminta-alojen järjestämistä ja toimintaa varten eri jaoksia, jotka toimivat hallituksen valvonnan alaisina. 

6. Liittymis- ja jäsenmaksu 
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. 

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä ei peritä liittymismaksua eikä vuotuista jäsenmaksua. 

Hallituksen puheenjohtajalta, hallituksen varsinaisilta jäseniltä ja toiminnantarkastajilta ei peritä vuotuista 
jäsenmaksua. 

7. Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-10 muuta 
varsinaista jäsentä sekä 0-5 varajäsentä. 

Hallitus: 

 1. johtaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa 
 2. valitsee edustajat muiden järjestöjen kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin 
 3. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta 
 4. kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta 
 5. valitsee avukseen tarpeelliset toimikunnat, työryhmät ja jaokset 
 6. hyväksyy yhdistystä koskevat sopimukset ja sitoumukset niissä puitteissa, jotka yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä yhdistyksen kokousten päätökset mahdollistavat 
 7. huolehtii yhdistyksen tiedotustoiminnasta 

  Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 

  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

  Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai sen toimihenkilön kanssa, jonka hallitus on siihen määrännyt. 

9. Tilikausi ja toiminnantarkastus 
Yhdistyksellä on 1-2 toiminnantarkastajaa ja 1-2 varatoiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajien 
toimikausi on 2 kalenterivuotta valintapäätöksen kalenterivuosi mukaan lukien. 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

10. Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi - maaliskuun aikana. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle asettamalla kokousta koskeva kutsu yhdistyksen ilmoitustauluille vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta tai ilmoittamalla kokouksesta vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta sähköpostilla tai kirjeellä. 

12. Vuosikokous 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. kokouksen avaus 
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet 
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet joka toinen vuosi 
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat joka toinen vuosi 
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. '

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 


13. Omaisuuden ostaminen, myyminen ja muut sopimukset 
Yhdistyksen kiinteän ja irtaimen omaisuuden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja vuokralle ottamisesta tai antamisesta sekä kiinnittämisestä tai panttaamisesta päättää hallitus yhdistyksen kokouksen antamin valtuuksin. 


14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 


15. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät